پله فرار(اضطرار)

شرایط الزامی جهت طراحی پله فرار (اضطرار)

از آنجایی که پله فرار (اضطرار) یکی از المان های بسیار اضطراری و مورد استفاده در مواقع خطرناک است. توجه به ضوابط آتش نشانی و تمامی ایمنی های مقررات ملی ساختمان، در طراحی و ساخت آنها لحاظ شده است. بنابراین هنگام طراحی پله فرار (اضطرار) باید کاملا مطابق با شرایط لحاظ شده اقدام نمود. این محتوا به منظور آشنایی با شرایط الزامی جهت طراحی پله فرار (اضطرار)، نگارش شده است. ... ادامه مطلب